Új Ember tallózó, 2001/46 (november 18.)

  

Éppen tíz éve annak, hogy Magyarországon újjáéledt a karitászmozgalom. Az ezzel kapcsolatos jubileumi találkozóról tudósít első cikkünk. Ezután beszámolunk a Magyar Katolikus Családegyesület nyolcadik családkongresszusáról. A pozitív kicsengésű hírek sorát egy bírósági ítélet zárja: felmentették a magzatvédő dávodi tisztelendőt és az Alfa Szövetség munkatársait a személyes adatokkal való visszaélés vádja alól. Ezután két negatív eseményről számolunk be: Magyarországon ismét vandál pusztítás áldozatául esett egy szent hely, míg a Szentföldön keresztény iskola diákjait bántalmazta egy csoport zsidó fiatal.

  

Rászoruló testvéreink szolgálatában

Tízéves a Magyar Karitász

Nagyszabású jubileumi találkozó helyszíne volt az elmúlt szombaton a gödöllői Szent István Egyetem sportcsarnoka. Éppen tíz éve annak, hogy Magyarországon a püspöki konferencia jóváhagyásával Frank Miklós atya vezetésével újjáéledt a karitászmozgalom. Az egész napos programsorozat keretében - melyet a Magyar Karitász év elején kinevezett országos igazgatója, Nagy Károly atya és Adányi László főtitkár vezetett - mindazon szervezetek és kezdeményezések bemutatkozhattak, melyek ebben a közösségben végzik áldozatos segítő munkájukat. A vendégek között volt a köztársasági elnök felesége, valamint "szakmai" küldöttek Lengyelországból, Szlovákiából, Kárpátaljáról, és Erdélyből. Takács Nándor "karitászpüspök" megnyitójában kiemelte a világszerte ismert és tisztelt Árpád-házi Szent Erzsébet, a tevékeny, szolgáló szeretet szentjének példáját, aki anyagi és lelki javait egyaránt rászorulók megsegítésére fordította. A karitásztevékenység egyházunk hitelét alátámasztó evangelizációs munka - hangsúlyozta a püspök. A mostani összejövetel - mondotta - közös hálaadás, ami lehetőséget ad arra, hogy megerősödjünk a hitben, és testvéreink szolgálatában.

Karl Josef Rauber pápai nuncius ünnepi beszédében tolmácsolta II. János Pál pápa jókívánságait és különleges áldását. Köszönetet mondott az eddigi munkáért, és utalt az elmúlt tíz év eredményeire. Szorgalmazta, hogy a Magyar Karitász eddigi feladatai mellett a keresztény segíteni akarás új területeire is terjessze ki tevékenységét. Ilyen egyházi beavatkozást igénylő karitászfeladat lehet többek között a házassági, családi és életviteli tanácsadás, vagy a várandós anyák támogatása. Az egyház szeretetszolgálati tevékenységéhez azonban - a szubszidiaritás elvének megfelelően - állami támogatásra is szükség van.

A program első részében két plébániai (Mélykút, Budapest-Káposztásmegyer) és két egyházmegyei (Debrecen-Nyíregyháza és Szombathely) karitászcsoport mutatkozott be. A pódiumra lépők közül egyesek szabályos beszámoló formájában ismertették munkájuk eredményét, videokivetítővel illusztrálva a mondottakat, mások a bizonyosságtól átitatott tanúságtétel eszközével éltek. A szombathelyi csoport tagjai vidám, zenés színdarab keretében összegezték mondanivalójukat.

Ezt követően az egyes szakterületek kaptak bemutatkozási lehetőséget, így a romákat segítő Collegium Martineum, a Hallássérült Pasztoráció, a Házi Szakápolási és Fogyatékosokat Támogató Szolgálat, a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány, a mozgássérülteket támogató Caritas Collectio, a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a budapesti Nyugati pályaudvaron működő vasúti szociális szolgálat, a Vakok Batthyány László Gyermekotthona, és a nagyiványi Idősek Otthona. A számtalan lelkesítő, elgondolkoztató, vidám vagy éppen megrendítő megnyilatkozás mind arra hívta fel a figyelmet, hogy a segítő tevékenység, minden nehézségével együtt örömteli szolgálat, mely a maradandó, mély emberi kapcsolatok kialakítására építve a valódi, közösségi egyházat bontakoztatja ki.

Pallós Tamás

  

A legfontosabb és legtörékenyebb egység

Családkonferencia Máriabesnyőn

A Magyar Katolikus Családegyesület a nyolcadik családkongresszust rendezte az idén, mint a legtöbb korábbit, ezt is Máriabesnyőn. A mintegy harminc házaspár, családpasztorációval foglalkozó lelkipásztorok és szerzetesek számára Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök megnyitóját követően Bíró László püspök, Farkas István piarista tanár, Blanckenstein Miklós plébános, Szemkeő Judit államtitkár, Andrásfalvy Bertalan professzor, Bajzák Erzsébet M. Eszter iskolaigazgató, Radnai Jenő családreferens, Horváth Szabó Katalin professzor, valamint Bittsánszky János és Sára tartott előadást november 8. és 10. között. Az idei fő téma abból adódott, hogy húsz évvel ezelőtt adta ki a Szentatya a katolikus családról szóló tanítását, a Familiaris Consortiót. A valóban családias jellegű konferencián tudósítónk Andrásfalvy Bertalan előadását hallgathatta meg, s Bíró László családreferens püspökkel sikerült beszélgetnie arról, hogyan értékeli ő a családdal kapcsolatos pápai tanítást.

A család és nevelés keresztény hagyományának megszakadása nem új keletű a magyar népnél sem - mondotta Andrásfalvy Bertalan. A szekularizáció a paraszti közegben is megindult a jobbágyfelszabadításkor, sőt már előbb. A család mégis a legfontosabb, bár a legtörékenyebb egysége a társadalomnak. Ellentéteket fog össze, férfit és nőt, gyereket és felnőttet, fiatalt és öreget... Nem áll meg egymagában, jól tudták ezt a régiek. A család, a fiatal anya, a fiatal lány támogatásának számos "intézménye" alakult ki a paraszti társadalomban. Ilyen segítő például a keresztanya, a "mátka", aki főz keresztleányának gyerekágyas anyja helyett, s ő kíséri el első búcsújába a kislányt, aki ezután lesz feljogosítva arra, hogy az idősebb lányokhoz csatlakozva "nagylánykodjék".

Andrásfalvy Bertalan néprajzprofesszor szólt arról is, hogy a néphagyomány, a mai szokásokkal ellentétben, nem ismeri a játékban a versengést, nincs győztes és legyőzött. A mese, a parasztgyerek "karriertörténete" a helyes értékrendet fejleszti, a tánc nem pusztán a párválasztás, de az összehangolt mozgás megtanulásának eszköze is. Az egyházi és családi ünnepeken olyan "szerepet" kaptak a gyerekek, amely csak az övék lehetett. Ugyanakkor az idősebbekre figyelve megtanulták azt, amire ma senki sem figyel, hogy az érzelmek kifejezésére milyen nagy szükség van. Ennek eszköze például a népballada, az ének. Megismerte a gyermek a paraszti világban a szentség fogalmát, s azt is, hogy az ember előretörekvése, gazdagodása nem mehet mások kárára. A több ezer éves modell elmúlt, de a tanulságai itt vannak velünk, ne dobjuk ki őket! - mondotta Andrásfalvy Bertalan.

Bíró László püspököt a "Familiaris consortio"-val kapcsolatos személyes gondolatairól kérdeztük, aki szerint a körlevél legfontosabb erénye, hogy pontosan megfogalmazza a katolikus család minden ismérvét. Ma efféléket is hallani: család az, amelyik egy hűtőszekrényből étkezik. Az ilyen és hasonló, valójában a család és a házasság fogalmának kiüresedését mutató meghatározások helyett II. János Pál pápa pontosan elmondja, mit tart a házasságról, hogyan látja a család szerepét a társadalomban és az egyházban. A körlevél hibájául róják fel, hogy túlságosan idealisztikus képet fest a családról, de Bíró László szerint ez inkább erény: mer ugyanis eszményeket megfogalmazni. Világosan mutatja a házasság szentségén alapuló család képét, de szól a csak polgári kötésben élők az úgynevezett "együtt élők" közötti különbségről is. Szól arról, hogyan segít a "családegyház" abban, hogy családiasabb legyen a "nagy egyház" élete, hogyan indítja az egyház a családot a maga ünnepeinek, liturgiájának a kialakítására, megélésére.

Vajon a keresztény családok mennyire veszik komolyan a "Familiaris consortio" eszményeit? - kérdeztük, s Bíró László úgy vélte: teljes egészében valószínűleg kevesen. Az ő tapasztalata szerint a plébániaközösséghez vagy valamely lelkiséghez szorosan tartozó házaspárokat tesz képessé ez a háttér arra, hogy házasságuk és családjuk egyházat és társadalmat hosszú távon formáló erő legyen.

A család imádságára vonatkozó kérdésre Bíró László így válaszolt: "A család imádsága elszárad a házaspár imája nélkül, a házaspár imája rutinná lesz, ha nincs mögötte a személyes imádság."

A család évében, 1994-ben indult a családpasztorációs munka segítésére Máriabesnyőn a konferenciák sorozata. Célja a plébániai családpasztoráció erősítése mellett értékfelmutatás a társadalom számára. A témák között szerepelt: a családok helyzete, válságtünetek, házasságelőkészítés, bioetikai kérdések, a család a magyar egyházban, családi életre nevelés, házastársi szerepek a nevelésben, a házasság, mint szentség, erősítendő pontok a párkapcsolatban, magyar családok a püspöki konferencia körlevele tükrében, életszentség a családban, szexualitás a családban, a család egészsége, drogos a családban, apakép és férfiszerep a családban, szekták, a család mint a Szentháromság ikonja, roma családok a magyar társadalomban.

Hazai előadók voltak többek között: Pálhegyi Ferenc, Kállai Emil SchP, Blanckenstein Miklós, Székely Ilona, Nemeshegyi Péter SJ, Németh Margit, Kopp Mária, Beöthy Molnár András, Gál Péter.

A legnevesebb külföldi előadó Truillo bíboros, a Pápai Család Tanács elnöke.

Bemutatkozott a Katolikus Nőfórum, több alkalommal családpasztorációval foglalkozók a határon túlról, a Schönstatti Családmozgalom, a Házas Hétvége, a Kamilliánus családmozgalom, a Fokoláre.

Szikora József

  

Felmentették a magzatvédőket

A különleges személyes adatokkal való visszaélés vétségének vádja alól bűncselekmény hiányában október 31-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság jogerős ítéletében felmentette az úgynevezett dávodi ügy vádlottait: Téglásy Imrét, a szövetség alapító főtitkárát, Ács Rozáliát, a szervezet volt elnökét és Kormos Miklós káplánt - közölte a perben érintett Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség.

Az ügy egy 1998-ban 13 éves dávodi lány terhessége kapcsán kapott nagy nyilvánosságot. A káplán tudomást szerzett a lány terhességéről, értesítette az Alfa Szövetséget, s igyekezett megakadályozni a terhesség megszakítását.

A per még 1998 tavaszán kezdődött: a sértett lány és édesanyja, valamint jogi képviselőjük feljelentése alapján, ügyészi vádindítványra. A bajai bíróság elsőfokú elmarasztaló ítélete ellen a vádlottak és védőik fellebbeztek.

Lukács Tamás, a perbe fogott és most felmentett káplán ügyvédjének véleménye szerint az ítélet választ adhat arra a kérdésre is, joga van-e egy papnak egy segítő szövetséghez, illetve az illetékes gyámhatósághoz fordulni, ha arról szerez tudomást, hogy egy leányanyát állítólag akarata ellenére terhessége megszakítására kényszerítenek.

(MTI)

  

Meggyalázott kálvária

Míg a piliscsabai magyarok, svábok, szlovákok, cigányok nagy többsége méltóságát megőrizve óvja, vigyázza, szépíti lakóhelyét, addig néhányuk - úgy tűnik - minden emberi méltóságot feledve tönkreteszi környezetét.

Mert csak a méltóságát feledő, a gyengeségét agresszivitással leplező ember képes arra, hogy meggyalázza a mások által szentnek tekintett helyet, megbecstelenítve ezzel jóérzésű embertársait is.

Mára elszomorító, lehangoló látványt nyújt a XIX. században épült, a helybeliek és a kitelepített svábok közös összefogásával 1993-94-ben felújított piliscsabai kápolna és kálvária képe. Megcsonkított feszület, összetört korpusz, oltár, a helyükről kiszaggatott stációképek, bronz domborművek, kifeszített kápolnaablakok, tűztől perzselt tetőszerkezet. A tűzre - mint Balla Sándor piliscsabai plébános mondja - az egyik helybéli lett figyelmes november 4-én, az esti órákban. A rombolás azonban már napokkal azelőtt elkezdődött a gazdasági értéket nem jelentő, vékony bronzlemezből készült domborművek eltűnésével. Jézus szenvedésének útja mérhetetlen erkölcsi kárt okozva, meggyalázva kiált az égig a fenyőerdő övezte dombon.

A piliscsabai és klotildligeti egyházközség összefogásával a helyi szervezetek, vállalkozók segítségével ismét felújítják a kálváriát és a kápolnát. Az általános fölháborodás hangja talán eljut azokhoz is, akik szárnyaló szabadságtudatukban nem mérték föl tettük súlyát, s talán azokhoz is, akiknek módjuk lett volna nagyobb figyelemmel, felelősségtudattal megakadályozni az elvetemült tettet.

Cser István

  

Izraelben keresztény diákokat támadtak

Izraelben a jaffai keresztény iskola diákjait nemrégiben egy csoport zsidó fiatal megtámadta és ütlegelni kezdte. A FIDES missziós vatikáni hírügynökséget P. Arturo Vasaturo ferences, jaffai plébános és az iskola igazgatója tájékoztatta a súlyos esetről. Az incidensre október 25-én egy Negevben tett iskolai kiránduláson került sor. A kiránduláson a szentföldi ferences kusztódia jaffai katolikus iskolájának 42 növendéke vett részt, akiket 60 zsidó gimnazista - miután meghallották, hogy arabul beszélnek - előbb sértegetni kezdett, majd botokkal ütlegelt és kövekkel megdobált. A támadás során sem az arab, sem a zsidó diákokat kísérő őrök nem léptek közbe, hogy megállítsák a verekedést. Amikor megérkezett a rendőrség, azt a fáradtságot sem vette, hogy megérdeklődje: a támadó zsidó diákok melyik iskolához tartoznak, azzal a kifogással, hogy nem veszik magukra ezt a felelősséget. Amikor a katolikus iskola tanárai kihívták a mentőszolgálatot, az ápolók arra hivatkoztak, hogy a sérült diákoknak nincs szükségük kezelésre. Ezután öt súlyosabban sérült fiatalt maguk a tanárok a houloni kórház ügyeletére vittek és hármat közülük azonnal felvettek kezelésre a kórházba. A ferences igazgató, P. Vasaturo a FIDES-nek elmondta: rendkívül súlyos incidens történt, egyúttal igazságtalannak minősítette az izraeli oktatási rendszert, amely nem tartja tiszteletben a kisebbségek jogait.

(VR/MK)

Vissza

a főlapra

Szerkeszti az Új Ember cikkei alapján: Jalsovszky György
E-mail: jalso@mail.datanet.hu
Készült: 2001. nov. 25.